Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Med affärsjuridik menar vi det juridiska arbete som utförs av företag inom avtalsfrihetens gränser. Arbetet är ett avancerat praktiskt hantverk som, för att inte tappa fokus på affären, kräver stor kunskap om branschens affärsmodeller och produkter. Apriori har denna kunskap och bistår företag inom finanssektorn med att skriva och förhandla kommersiella avtal samt att fungera som strategisk rådgivare i affärsutvecklingsprocesser. 

Gemensam eu tillsyn gällande passandebedömning

Kommersiella avtal

Vi bistår t.ex. fondförvaltare, värdepappersbolag och försäkringsbolag med verksamhetsrelaterade processer och avtal och vi upprättar i samband med detta bl.a. aktieägaravtal, IT- och systemutvecklingsavtal, samarbetsavtal, förvaltningsavtal, förvaringsinstitutsavtal, handels- och derivatavtal. Vi granskar och upprättar också avtal avseende olika typer av investeringsprodukter som investeringssparkonto (ISK), depåavtal, kapital- och pensionsförsäkringsavtal samt portföljförvaltningsavtal. Vi hjälper även finansmarknadens aktörer i samband med regulatoriskt- och operationellt motiverade koncerninterna omstruktureringar och upprättar då t.ex. in- och outsoursingavtal.

Interim bolagsjurist

Vi arbetar ofta med klienter som av olika skäl är i förändrings- eller uppbyggnadsfaser och då är i behov av extern kompetens. Detta behov kan finnas då egna resurser ännu inte kommit på plats eller då klienten valt att inte ha viss kompetens i de egna leden, eller då personella förändringar skett med kort varsel och ett identifierat behov behöver tryggas under kortare eller längre tid. I mån av tid åtar vi oss uppdrag på hel- eller deltid, och fungerar då som inhyrd bolagsjurist och/eller compliance officer på plats hos klient. Vår erfarenhet är att sådan tjänst kan levereras kostnadseffektivt och med stor långsiktig nytta, eftersom implementering och överlämning sker på plats i realtid i samråd med klienten. Efter genomfört uppdrag hjälper vi ofta till med löpande uppdateringar och uppföljning.

Klagomålshantering

En väl fungerande klagomålshantering skapar inte bara förtroende och skydd för konsumenten utan ger också viktig återkoppling till företagen i finansbranschen. Vi hjälper klienter i arbetet med att skapa en effektiv klagomålsprocess där det finns tydliga instruktioner och riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas utifrån aktuell verksamhet. Vi kan fungera som klagomålsansvarig för våra klienter eller utgöra stöd till klientens befintliga klagomålsfunktion. När det gäller mer komplicerade kundklagomål lämnar vi stödjande juridisk rådgivning för att säkerställa att ett enskilt klagomål behandlas sakligt, effektivt, korrekt och med tillbörlig omsorg om kunden.