Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Apriori Advokatbyrå AB (Apriori) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av fullgörande av avtal.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Apriori och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Apriori enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Apriori om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Dina personuppgifter överförs till tredje land endast i fall du är bosatt utanför EU/EES området. I så fall överför Apriori dina personuppgifter till tredje land på grund av att överföringen är nödvändigt för att fullföra ett avtal mellan dig och Apriori eller för att genomföra åtgärder som föregår sådant avtal på din begäran.
Kontakta oss på info@apriorilaw.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.


Personuppgiftsansvarig är Apriori Advokatbyrå AB.
Org.nr: 556921-0312
Adress: Nybrogatan 7, 11434 Stockholm
Växel: 08-403 777 10
Webbadress: www.apriorilaw.se
E-postadress: info@apriorilaw.se