Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Förslag till nya regler gällande tjänstepensionsföretag

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 om proposition 2018/2019:158 gällande nya regler för tjänstepensionsföretag. Enligt Finansdepartementet finns det inga betydande förändringar jämfört med lagrådsremissen förutom att det föreslås att de nya reglerna ska träda ikraft den 15 december 2019 istället för den 1 december som föreslogs i lagrådsremissen.

Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet har varit ute på remiss t.o.m. 13 september 2019 och omfattande kritik har framförts mot förslaget. Kritiken har framförallt sin grund i att solvensregleringen blir strängare än idag än vad som avsågs av lagstiftaren, att avtalsfriheten när det gäller informationskraven avskaffas och att rapporteringskraven är för omfattande. Kritik mot bestämmelserna gällande företagsstyrning har också framförts.