Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Integritet & dataskyddsombud

Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft i maj 2018 syftar till att skyddet av personuppgifter ska vara enhetligt och likvärdigt i hela EU. Bland annat uppställs krav på en s.k. rättslig grund (t.ex. samtycke) för att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig och det ska ske för särskilt angivna ändamål (syften). Mycket i GDPR liknar reglerna som tidigare fanns i personuppgiftslagen.


Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är bl.a. att informera och utgöra ett stöd till organisationen när det gäller behandling av personuppgifter, kontrollera att GDPR och interna styrdokument efterlevs t.ex. genom att utföra kontroller. Härutöver ska dataskyddsombudet involveras vid s.k. konsekvensbedömningar liksom vara kontaktperson gentemot både Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och de registrerade.


Ett dataskyddsombud ska vara oberoende i förhållande till verksamheten. Företag kan lägga ut uppdraget som dataskyddsombud till extern part vilket säkerställer oberoendet.

Vårt erbjudande

1

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

Vi hjälper er att upprätta och reviderar era databehandlingsavtal 

2

Dataskyddsombud (DPO)

Vi åtar oss uppdrag som externt dataskyddsombud och arbetar enligt särskilt utvecklad metod.

3

Behandlingsregister

Vi genomför GAP-analyser och bistår vid upprättandet eller revidering av företags behandlingsregister.

Kontakta oss

Om du vill ha stöd inom juridikfrågor kopplade till integritet och dataskydd, fyll i formuläret så hör vi av oss!

Senaste nyheterna

pengar

FI granskar penningtvättsåtgärder vid penningöverföring

Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige.

Read more

Insikter från Finansinspektionens tillsyn gällande penningtvätt

FI har under sommaren meddelat beslut i två tillsynsärenden gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att motverka penningtvätt är ingen enkel uppgift och det är mycket svårt att utvärdera om en organisations åtgärder i praktiken är effektiva eller inte.

Read more
Tips om läsvärda bloggar

5 till bra bloggar inom compliance

I höstas skrev vi ett inlägg om bloggar att följa inom compliance vilket blev väldigt populärt! Här kommer därför en uppföljare med ytterligare 5 bloggar som ger dig en bra[…]

Read more