Nybrogatan 7, Stockholm
+46 (0)8-403 777 10
info@apriorilaw.se

Ansöka om tillstånd för finansiell verksamhet

En verksamhet som erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner och företag behöver i de flesta fall ett tillstånd från Finansinspektionen (FI). I en tillståndsansökan bedömer FI bland annat bolagets verksamhetsplan, ägare och företagsledning samt företagets kapitalsituation. Att söka tillstånd kräver god kunskap om finansiella regelverk och praktisk erfarenhet. Eftersom tillståndet ofta är affärskritiskt för verksamheten samt en tidskrävande process är det vanligt att anlita expertkunskap inom compliance och finansiell juridik för att säkerställa att tillståndsansökan går igenom.

Söka tillstånd eller registrera verksamheten?

De flesta företag som vill tillhandahålla finansiella tjänster behöver tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva sin verksamhet. Om din verksamhet är ett finansiellt institut eller ett inlåningsföretag (inklusive spar- och låneförmedlingar) räcker det ofta med att endast registrera ditt företag. Exempel på verksamheter som behöver ett tillstånd är:

Banker

Betalningsinstitut 

Fondbolag & AIFM:s 

Företag inom försäkring & tjänstepension
Företag inom kreditmarknad

Konsument – kreditinstitut

Bolåneinstitut

Värdepappersbolag

Så går det till att söka tillstånd för finansiell verksamhet

Att skriva tillståndsansökan till Finansinspektionen är den tidskrävande delen i ansökningsprocessen. Tidsåtgången för att upprätta ansökan varierar beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om och måste bedömas från fall till fall.

En tillståndsansökan ska bland annat innehålla information om:

• Ägare och ledning
• Verksamheten
• Kapitaltäckning/kapitalkrav
• Finansiell prognos
• Åtgärder mot penningtvätt
• Hantering av intressekonflikter
• Rutiner och processer för IT och informtionssäkerhet

Ansökan behöver vara utformad på ett sätt som är enkelt att förstå och innehålla hänvisningar till gällande regelverk och lagtexter. Den ska ge en tydlig helhetsbild av vad företaget kommer att bedriva för verksamhet samt vilka risker som finns och hur dessa hanteras.

När ansökan är inskickad bedömer Finansinspektionen i ett första skede om ansökan är komplett. Om ansökan behöver kompletteras måste bolaget ta fram ytterligare underlag innan FI kan påbörja själva granskningen. Handläggningstiden varierar för olika ärenden och kan vara mellan 4 veckor upp till 6 månader eller mer. Ibland uppstår frågor under handläggningens gång och då efterfrågas kompletteringar i ärendet.

När du fått tillstånd står ditt företag under FI:s tillsyn vilket innebär att FI löpande utvärderar risker i din verksamhet bland annat genom den rapportering som ska göras till FI.

Att skriva en tillståndansökan är en komplicerad process och kräver ofta expertkunskap i flera olika finansiella regelverk. Ofta väljer företag att anlita en advokat eller jurist som är specialist på tillståndsansökningar inom finansiell verksamhet. På Apriori har vi lång erfarenhet av att skriva tillståndsansökningar för bland annat AIF-förvaltare, värdeappersbolag, konsumentkreditinsitut, betaltjänstleverantörer, och valutaväxling. 

Kostnad för att ansöka om tillstånd

Finansinspektionen tar ut en avgift när du ansöker om ett tillstånd för din finansiella verksamhet. Kostnaden är en engångskostnad med syfte att täcka Finansinspektionens kostnad för att utvärdera och bedöma tillståndet. Vad ett tillstånd kostar är beroende av vilken typ av tillstånd du ansöker om.

Vill du har råd kring hur du söker tillstånd? 

KONTAKTA OSS

Vilken typ av tillstånd ska jag söka?

Beroende på vilken typ av verksamhet du vill bedriva ansöker du om olika tillstånd. De vanligaste tillstånden att ansöka om är:

AIF-förvaltare

Bank- eller finansrörelse

Betaltjänster

Fondförvaltning

Försäkring

Konsumentkredit
Inlåning/utlåning

Verksamhet inom tjänstepension

Valutaväxlare (t.ex. Bitcoin)

Värdepapper

Individuell rådgivning kring tillståndsansökningar

Det är ofta en god idé att be om råd kring vilka tillstånd ert företag behöver söka redan på planeringsstadiet. Eftersom tillstånd ofta begränsar hur verksamheten får bedrivas är det viktigt att hitta rätt struktur för verksamheten redan från början. Risken är annars att den operativa delen av verksamheten inte fungerar på det sätt man först tänkt vilket kan innebära att man måste söka ett nytt tillstånd kort efter att den nya verksamheten påbörjats.

Vi på Apriori har lång och gedigen erfarenhet av att granska nya affärsuplägg och undersöka vilka dolda hinder som kan finnas med olika typer av upplägg. En tidig konsultation är en billig försäkring mot att slippa dyra extrakostnader för att söka nya tillstånd.

Vill du ha råd kring din tillståndsansökan?

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.